زبانسرای نور اندیشه

اساتید موسسه

دوره های تحت تدریس : هنگامه دهدست
نام دورهمشاهده جزئیات
TCC2-G
TCC4-G
ACC1
ACC5
TCC4-G
TCC17-G
ACC8-G
ACC3
ACC6
ACC2
TCC5-B
TCC5-G
TCC5-B
ACC9-G
TCC6-G
ACC7
ACC3
TCC6-B
TCC6-B2
ACC1
ACC10-G
ACC4
TCC7-G
TCC7-B
TCC7-B2
TCC1-g
ACC2
TCC2-G
ACC5
ACC3
TCC8-B
TCC8-B2

خروج

بیوگرافی : هنگامه دهدست

خروج

دوره های تحت تدریس : متین پورآقایی
نام دورهمشاهده جزئیات
KCC10-G
TCC4-G
KCC13-G
TCC4-B
TCC5-G
KCC14-G
TCC1-g
TCC4-G
film
KCC10+-B
TCC1-g
TCC6-G
TCC2-G
KCC11-B
ACC19-G
TCC3-G
TCC2-G
TCC7-G
KCC11-G
KCC12-B
KCC12-G
TCC3-G
TCC4-G
TCC8-G
KCC13-B

خروج

بیوگرافی : متین پورآقایی

خروج

دوره های تحت تدریس : ریحانه مه رو
نام دورهمشاهده جزئیات
KCC5-G
KCC2-G
KCC7-G
KCC4+-G
KCC4+-B
KCC9-b
KCC7+-G
KCC10-B
KCC1-b
kcc1-b2
KCC4-G
KCC7+-G
KCC1-G
KCC1-G
KCC2-b
KCC2-B2
KCC2-G
KCC4+-G
KCC8-G
KCC3-B3
KCC3-G
KCC3-G2
KCC5-G
KCC4-B
KCC6-G
KCC4-G
KCC4-G2
KCC3-B

خروج

بیوگرافی : ریحانه مه رو

خروج

دوره های تحت تدریس : مریم پاکدامن
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : مریم پاکدامن

خروج

دوره های تحت تدریس : لیلا شیرینکام
نام دورهمشاهده جزئیات
KCC10-G
TCC2-G
KCC6-G
TCC10-B
KCC12-G
KCC9-G
TCC5-G
TCC4-B
KCC13-B
KCC13-G
KCC10-G
KCC14-B
KCC7-B
TCC6-G
KCC15-B
KCC8-B
KCC14-G
KCC11-G
TCC7-G
KCC16-B
KCC9-b
KCC15-G
KCC9-G
KCC10-B
KCC17-B
KCC16-G
KCC10-G
TCC8-G

خروج

بیوگرافی : لیلا شیرینکام

خروج

دوره های تحت تدریس : فریبا زارع
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : فریبا زارع

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران پنداشته
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : مهران پنداشته

خروج

دوره های تحت تدریس : آرش پرهیزی
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : آرش پرهیزی

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا فلاح خوشدل
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : زهرا فلاح خوشدل

خروج

دوره های تحت تدریس : علیرضا صفری
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : علیرضا صفری

خروج

دوره های تحت تدریس : مریم رضانیا
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

بیوگرافی : مریم رضانیا

خروج

دوره های تحت تدریس : سحر صبحی
نام دورهمشاهده جزئیات
KCC7-G
KCC4+-B
KCC9-G
KCC9-b
KCC3-G
KCC5-b
KCC1-G
CHC1
KCC10-B
KCC1-B3
KCC6-B
KCC11-G
KCC2-b
KCC11-B
KCC2-G
KCC3-B
KCC7-B
KCC3-G
KCC7-G
CHC2
KCC4-G3
KCC8-G
KCC4-B
KCC8-B
CHC3

خروج

بیوگرافی : سحر صبحی

خروج

  @AcsanIT   طراحی و پیاده سازی : نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان