زبانسرای نور اندیشه

قوانین و مقررات آموزشی مؤسسه زبانسرای نوراندیشه آستانه اشرفیه

همراه داشتن قبض نامنویسی ترم جاری در کلیه جلسات کلاس 

• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم 

    تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد. 

• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.) 

    تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود. 

    توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد. 

• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است. 

    توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند. 

• در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.ن تعیین سطح ترم بعد نمی باشند. 

  @AcsanIT   طراحی و پیاده سازی : نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان