زبانسرای نور اندیشه

سامانه معرفی به کار

متن مصاحبه : نعیم علیزاده | 4 ... | تاریخ ثبت : 1396/02/19

نظر نعیم علیزاده درباره دوره هایی که در چمران گذرانده است.

خروج

متن مصاحبه : نعیم علیزاده | 4 ... | تاریخ ثبت : 1396/02/19

نظر نعیم علیزاده درباره دوره هایی که در چمران گذرانده است.

خروج

متن مصاحبه : هانیه امامی کیسمی | 1 ... | تاریخ ثبت : 1396/02/19

نظر هانیه امامی کیسمی درباره دوره هایی که در چمران گذرانده است.

خروج

متن مصاحبه : سهیل فلاح پور | شسیشسی ... | تاریخ ثبت : 1395/12/25

ششسیشسی


نظر سهیل فلاح پور درباره دوره هایی که در چمران گذرانده است.

خروج

متن مصاحبه : فریبا بهروز | مصاحبه ... | تاریخ ثبت : 1395/12/25

سیشسیشیس


نظر فریبا بهروز درباره دوره هایی که در چمران گذرانده است.

خروج

  @AcsanIT   طراحی و پیاده سازی : نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان