زبانسرای نور اندیشه

لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :
زمان های کنسل شده دوره : ACC1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC1

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

ACC1

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : زمستان 97
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1300000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1397/11/08
تاریخ پایان دوره : 1398/01/28
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC1

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
دوشنبه 15:30 17:00

خروج

ACC1

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : پائیز 1-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/07/01
تاریخ پایان دوره : 1398/09/04
ظرفیت باقیمانده : 10
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC10-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC10-G

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

ACC10-G

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : تابستان2-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/06/03
تاریخ پایان دوره : 1398/09/03
ظرفیت باقیمانده : 11
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC19-G

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC19-G

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
پنج شنبه 16:30 18:00

خروج

ACC19-G

نام استاد : متین پورآقایی
پایه : پائیز 1-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : زن
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 2500000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/07/01
تاریخ پایان دوره : 1398/08/12
ظرفیت باقیمانده : 17
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC2

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

ACC2

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : بهار-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1300000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/02/11
تاریخ پایان دوره : 1398/04/12
ظرفیت باقیمانده : 14
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC2

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

ACC2

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : پائیز 2-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/09/17
تاریخ پایان دوره : 1398/11/13
ظرفیت باقیمانده : 12
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC3

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

ACC3

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : زمستان 98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/11/29
تاریخ پایان دوره : 1399/02/13
ظرفیت باقیمانده : 13
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC3

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:30 21:00

خروج

ACC3

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : زمستان 97
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1300000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1397/11/30
تاریخ پایان دوره : 1398/02/17
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC3

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

ACC3

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : تابستان2-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/05/07
تاریخ پایان دوره : 1398/07/08
ظرفیت باقیمانده : 14
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC4

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 20:00 21:30
دوشنبه 20:00 21:30

خروج

ACC4

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : پائیز 2-98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/08/15
تاریخ پایان دوره : 1398/10/14
ظرفیت باقیمانده : 13
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC5

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:30 21:00
چهارشنبه 19:30 21:00

خروج

ACC5

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : زمستان 97
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1500000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1397/11/10
تاریخ پایان دوره : 1398/01/28
ظرفیت باقیمانده : 20
دوره فعال

زمان های کنسل شده دوره : ACC5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ACC5

توضیحات : ندارد
روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 20:00 21:00
دوشنبه 20:00 21:00

خروج

ACC5

نام استاد : هنگامه دهدست
پایه : زمستان 98
دپارتمان : زبان انگلیسی
جنسیت : مختلط
نوع دوره : گروهی
شهریه دوره : 1700000 ریال
تاریخ شروع دوره : 1398/11/05
تاریخ پایان دوره : 1399/01/23
ظرفیت باقیمانده : 13
دوره فعال

قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی 

  @AcsanIT   طراحی و پیاده سازی : نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان